HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - zásobníky papíru

background image

zásobníky papíru

Tiskárna má skládací zásobník papíru obsahující vstupní zásobník a výstupní zásobník.
Informace o zásobníku papíru naleznete v následujících tématech:

rozkládání zásobníkù papíru

vstupní zásobník

výstupní zásobník

skládání zásobníkù papíru

rozkládání zásobníkù papíru

Pøi rozkládání zásobníkù papíru postupujte podle následujících pokynù:

1. Zvednìte kryt tiskárny.

2. Sklopte vstupní zásobník.

3. Sklopte výstupní zásobník.

background image

4. Vytáhnìte nástavec výstupního zásobníku a poté rozložte zarážku nástavce výstupního zásobníku.

5. Sklopte kryt tiskárny a

zapnìte tiskárnu

.

vstupní zásobník

Vstupní zásobník drží papír nebo jiná média, na která se tiskne.

background image

1. vstupní zásobník

Posunutím vodítka papíru doleva nebo doprava mùžete tisknout na rùzné formáty médií.

1. stisknìte a posuòte vodítko papíru

výstupní zásobník

Vytisknuté stránky jsou odkládány do výstupního zásobníku.

1. výstupní zásobník

Zvednìte kryt tiskárny a výstupní zásobník, aby bylo možno zavést papír.
Pøed zahájením tisku sklopte kryt tiskárny a výstupní zásobník.

background image

Abyste zabránili vypadnutí papíru z tiskárny, vytáhnìte nástavec výstupního zásobníku a rozložte zarážku
nástavce výstupního zásobníku.

1. nástavec výstupního zásobníku a zarážka nástavce výstupního zásobníku

skládání zásobníkù papíru

Pøi opìtovném skládání zásobníkù papíru postupujte podle následujících pokynù:

1. Vyjmìte papír nebo jiné médium ze zásobníkù a poté

vypnìte tiskárnu

.

2. Zvednìte kryt tiskárny.

3. Složte zarážku nástavce výstupního zásobníku a poté nástavec zasuòte do výstupního zásobníku.

background image

4. Zvednìte výstupní zásobník.

5. Zvednìte vstupní zásobník.

6. Sáhnìte pod vstupní zásobník a zvedejte zásobník, dokud nezaklapne na místo.

background image

7. Sklopte kryt tiskárny.