HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - uvíznutý papír

background image

uvíznutý papír

Pøi odstraòování uvíznutého papíru postupujte podle následujících pokynù:

1. Vyjmìte papír ze vstupního zásobníku.
2. Tisknete-li štítky, zkontrolujte, zda se štítky bìhem prùchodu tiskárnou neodlepily.
3. Sejmìte zadní pøístupová dvíøka. Otočte rukoje



doprava a vytáhnìte dvíøka.

4. Odstraòte uvíznutý papír ze zadní části tiskárny a vra



te zadní dvíøka na jejich pùvodní místo.

5. Vložte papír zpìt do vstupního zásobníku.
6. Znovu vytisknìte dokument.