HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - upozornění a ochranné známky

background image

upozornìní a ochranné známky

upozornìní společnosti Hewlett-Packard

Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být zmìnìny bez pøedchozího upozornìní.
Společnost Hewlett-Packard (HP) neposkytuje žádné záruky týkající se tohoto dokumentu včetnì, ale ne
výlučnì, odvozených záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel.
Společnost Hewlett-Packard nenese odpovìdnost za žádné náhodné či následné škody, které by mohly
vzniknout v souvislosti s instalací, provozem nebo použitím tohoto materiálu.
Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, úpravy či pøeklad tohoto dokumentu bez pøedchozího písemného
souhlasu společnosti Hewlett-Packard jsou až na výjimky vyplývající ze zákonù o autorském právu
zakázány.

informace o ochranných známkách

Ochranné známky Microsoft, MS, MS-DOS, Windows a XP jsou registrované ochranné známky společnosti
Microsoft Corporation.
TrueType je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. registrovaná v USA.
Adobe a Acrobat jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.

Copyright 2003 Hewlett-Packard Company