HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - typografické konvence

background image

typografické konvence

V

uživatelské pøíručce

se používají následující typografické konvence:

termíny

Tiskárna HP Deskjet mùže být nìkdy nazývána jen jako tiskárna HP nebo tiskárna.

symboly

Symbol > označuje pøechod na další softwarovou položku. Pøíklad:
Klepnìte na nabídku

Soubor

>

Tisk

.

upozornìní a varování

Označení Upozornìní uvádí text upozoròující na možné poškození tiskárny HP Deskjet nebo jiného zaøízení.
Pøíklad:

Upozornìní!

Nedotýkejte se inkoustových trysek tiskové kazety ani mìdìných kontaktù.

Dotyk mùže zpùsobit ucpání trysek, selhání pøísunu inkoustu nebo nespolehlivost

elektrických kontaktù.

Označení Pozor uvádí text varující pøed nebezpečím poranìní obsluhy nebo dalších osob. Pøíklad:

Pozor!

Nové ani použité tiskové kazety nenechávejte v dosahu dìtí.

ikony

Ikona Poznámka označuje doplòující informace. Pøíklad:

Nejlepších výsledkù lze dosáhnout s výrobky značky Hewlett-Packard.

Ikona Myši označuje možnost doplòujících informací pomocí nápovìdní možnosti Co to je?. Pøíklad:

Další informace o volbách na jednotlivých kartách lze získat umístìním ukazatele myši

na pøíslušnou volbu a klepnutím pravým tlačítkem myši. Zobrazí se dialogové okno Co

to je? Klepnutím na volbu Co to je? zobrazíte více informací o vybrané volbì.

Ikona Ne označuje, že daná akce se nedoporučuje.

Nečistìte vnitøní části tiskárny.