HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - tlačítka a indikátory

background image

tlačítka a indikátory

Tlačítka tiskárny slouží k zapnutí nebo vypnutí tiskárny a ke zrušení tiskové úlohy.

1. tlačítko a indikátor napájení 2. tlačítko zrušení tisku

tlačítko a indikátor napájení

Tlačítko napájení slouží k zapnutí nebo vypnutí tiskárny. Zapnutí tiskárny mùže po stisknutí tlačítka napájení
trvat nìkolik sekund.
Indikátor na tlačítku napájení indikuje stav tiskárny. Pokud indikátor napájení svítí a nebliká, tiskárna tiskne
nebo je pøipravena k tisku. Pokud indikátor napájení bliká, je otevøený kryt tiskárny nebo

nastal nìjaký

problém

.

Upozornìní!

K zapnutí nebo vypnutí tiskárny používejte vždy tlačítko napájení. Vypínání a

zapínání tiskárny pomocí napájecího kabelu, stabilizátoru proudu nebo vypínače u zásuvky

mùže zpùsobit poruchu tiskárny.

tlačítko Zrušit tisk

Stisknutím tlačítka Zrušit tisk zrušíte aktuální tiskovou úlohu.