HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - tisk dokumentu

background image

tisk dokumentu

základní pokyny pro tisk

Pøi tisku dokumentu postupujte podle následujících pokynù:

1. Otevøete soubor, který chcete vytisknout.
2. Klepnìte na nabídku

Soubor

>

Tisk

.

3. Klepnutím na tlačítko

OK

spustíte tisk s použitím výchozích nastavení tisku.

nastavení možností tisku

Pøi zmìnì možností tisku postupujte podle následujících pokynù:

1. Otevøete soubor, který chcete vytisknout.
2. Klepnìte na nabídku

Soubor

>

Tisk

a potom na tlačítko

Vlastnosti

.

Zobrazí se dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

Cesta k dialogovému oknu

Vlastnosti tiskárny

se mùže lišit v závislosti na

použité aplikaci.

3. Proveïte následující nastavení tisku:

Na kartì

Papír/Kvalita

mùžete nastavit možnosti papíru,

tisk bez okrajù

a kvalitu tisku, nebo pøejít k

volbám

Digitální fotografie hp

.

Pokud chcete použít pøedem pøipravená nastavení tisku, použijte volbu

Rychlá nastavení tisku úlohy

.

Na kartì

Úpravy

mùžete nastavit možnosti dokumentu,

tisk plakátù

nebo otočit tisknutý obraz o 180

stupòù.

Karta

Efekty

slouží k nastavení zmìny velikosti.

Na kartì

Základní

mùžete vybrat orientaci a poøadí stránek, určit počet tisknutých kopií, aktivovat

volbu

Zobrazit náhled

nebo otevøít dialogové okno

Další funkce

.

Karta

Barva

umožòuje nastavit možnosti barev a jejich atributy.

4. Klepnìte na tlačítko

OK

a postupem podle pokynù v aplikaci vytisknìte dokument.