HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - tisk brožury

background image

tisk brožury

Pøi tisku brožury se automaticky seøadí stránky dokumentu a upraví se jejich velikost tak, že pøi složení
dokumentu do brožury je poøadí stránek správné.
Je-li napøíklad tisknuta čtyøstránková brožura na obì strany papíru, poøadí stránek bude upraveno takto:

Chcete-li tisknout brožuru, postupujte podle následujících pokynù:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2. Vyberte kartu

Úpravy

.

background image

3. Zaškrtnìte možnost

Tisk na obì strany

.

4. V rozevíracím seznamu

Rozvržení brožury

vyberte možnost vazby:

Vazba podél pravého okraje: Umístí vazbu na pravou stranu brožury.

Vazba podél levého okraje: Umístí vazbu na levou stranu brožury.

5. Dále zvolte jednu z tìchto možností:

Chcete-li ponechat každou druhou stranu brožury prázdnou, zaškrtnìte možnost

Tisk na jednu

stranu

.

Chcete-li tisknout na všechny strany brožury, ponechejte možnost

Tisk na jednu stranu

nezaškrtnutou.

background image

6. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepnìte na tlačítko

OK

.

7. Po zobrazení výzvy znovu vložte papír do zásobníku podle následujícího nákresu.

8. Klepnutím na tlačítko

Pokračovat

dokončete tisk brožury.