HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - tiskárna pracuje pomalu

background image

tiskárna pracuje pomalu

Výkon tiskárny mùže být ovlivnìn nìkolika faktory.

nìkolik současnì otevøených aplikací

Počítač nemá dostatek volných prostøedkù pro tisk. Tiskárna tak nemùže tisknout svou optimální rychlostí.
Pro zvýšení rychlosti tiskárny zavøete pøi tisku veškeré aplikace, které nejsou nezbytnì nutné.

tisknou se složité dokumenty, grafika nebo fotografie

Dokumenty obsahující grafiku nebo fotografie se tisknou pomaleji než textové dokumenty.
Pokud počítač nemá dostatek pamìti nebo místa na disku pro tisk dokumentu za normálních podmínek,
mùžete použít nízkopamì



ový režim. Použití této možnosti mùže snížit kvalitu výtisku. Nízkopamì



ový

režim také neumožní tisk v optimalizovaném rozlišení 4800 x 1200 dpi.
Aktivace nízkopamì



ového režimu:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2. Klepnìte na kartu

Základní

, poté klepnìte na tlačítko

Další funkce

.

3. Zaškrtnìte možnost

Nízkopamì



ový režim

.

4. Vytisknìte dokument.

ovladač tiskárny je zastaralý

Možná je nainstalován starý ovladač tiskárny.
Pokyny k aktualizaci ovladače tiskárny naleznete

zde

.

počítač nesplòuje požadavky na systém

Nemá-li váš počítač dostatečnì velkou pamì



RAM nebo dostatek volného místa na pevném disku, zpomalí

se rychlost zpracování tisku.

1. Zkontrolujte, zda množství volného místa na disku, velikost pamìti RAM a výkon procesoru splòují

požadavky na systém

.

2. Uvolnìte místo na pevném disku.

tiskárna je v režimu záložního inkoustu

Pokud tiskárna tiskne v

režimu záložního inkoustu

, mùže být tisk značnì pomalejší.

Abyste zvýšili rychlost tiskárny, použijte dvì tiskové kazety.