HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - prohlášení o ochraně životního prostředí

background image

prohlášení o ochranì životního prostøedí

Společnost Hewlett-Packard neustále zdokonaluje konstrukci a proces výroby tiskáren deskjet s cílem omezit
negativní dopad na pracovištì a na prostøedí míst, v nichž se tiskárny vyrábìjí, expedují a používají.

snížení a vyloučení škodlivých účinkù

Papír: Schopnost tiskárny tisknout na obì strany papíru snižuje spotøebu papíru a tím snižuje vyčerpávání
pøírodních zdrojù. V této tiskárnì je možno používat recyklovaný papír podle normy DIN 19 309.
Recyklovaný papír: Veškerá tištìná dokumentace k této tiskárnì je vytisknuta na recyklovaném papíru.
Ozón: Z výrobních procesù společnosti Hewlett Packard byly vyloučeny všechny chemické látky zpùsobující
úbytek ozónu, jako napø. CFC (chlorfluorderiváty uhlovodíku).

recyklace

Potøeba budoucího recyklování byla vzata v úvahu již pøi vývoji této tiskárny. Počet druhù materiálu byl
omezen na minimum, aniž by to bylo na úkor správné funkčnosti a spolehlivosti výrobku. Tiskárna byla
zkonstruována tak, aby se od sebe nesourodé materiály snadno oddìlily. Spony a jiná spojení lze
jednoduše nalézt, jsou snadno pøístupné a lze je odstranit pomocí bìžných nástrojù. Dùležité části byly
zkonstruovány tak, aby v pøípadì nutné opravy byly snadno pøístupné a demontovatelné.
Balení tiskárny: Balicí materiál pro tuto tiskárnu byl zvolen tak, aby poskytoval maximální ochranu pøi co
nejnižších nákladech ve snaze minimalizovat dopad na životní prostøedí a usnadnit recyklování. Pevná
konstrukce tiskárny HP Deskjet pøispívá ke snížení spotøeby balicích materiálù a snižuje možnost poškození
tiskárny.
Plastové součásti: Všechny hlavní druhy plastických hmot a plastové součásti jsou označeny podle
mezinárodních norem. Všechny plastové součásti použité pøi výrobì krytu a šasi jsou technicky
recyklovatelné a obsahují jeden polymer.
Životnost výrobku: Aby mìla tiskárna HP Deskjet co nejdelší životnost, společnost Hewlett-Packard nabízí
následující možnosti:

Prodloužená záruka: Podrobnosti naleznete v

referenční pøíručce

, která se dodává s tiskárnou.

Náhradní díly a spotøební materiál jsou k dispozici tøi (3) roky po ukončení výroby.

Vrácení výrobku: Informace o vrácení tohoto výrobku společnosti Hewlett-Packard po uplynutí jeho
životnosti získáte na webové adrese www.hp.com/recycle. Informace o vrácení prázdných tiskových
kazet společnosti Hewlett-Packard viz

recyklace tiskových kazet

.

Možnosti prodloužené záruky a vrácení výrobku nejsou dostupné ve všech

zemích/oblastech.

spotøeba energie

Tato tiskárny byla vyvinuta s ohledem na zachování energetických zdrojù. Tím se šetøí pøírodní zdroje i
náklady na provoz, aniž by byla ovlivnìna výkonnost tiskárny.

background image

Tento výrobek se kvalifikuje do programu ENERGY STAR®. ENERGY STAR je program s dobrovolnou účastí,
který byl založen za účelem podpory vývoje energeticky úsporných kanceláøských výrobkù.

ENERGY STAR je v USA registrovaná servisní známka agentury U.S. EPA (Environmental Protection
Agency). Jako partner programu ENERGY STAR se společnost Hewlett-Packard rozhodla, že tento výrobek
bude splòovat normy ENERGY STAR pro úsporu energie.
Spotøeba energie v pohotovostním režimu: Technické údaje o spotøebì energie naleznete v

referenční

pøíručce

.

Spotøeba energie ve vypnutém stavu: Určité množství energie se spotøebovává i tehdy, je-li tiskárna vypnutá.
Této spotøebì energie lze zabránit tak, že tiskárnu vypnete a odpojíte napájecí kabel tiskárny od
elektrického zdroje.