HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - problémz s tiskem bez okrajů

background image

problémy s tiskem bez okrajù

obraz se tiskne pod úhlem

pøíklad chybného výtisku

návod

1. Vložte papír správnì do zásobníku.
2. Zkontrolujte, zda vodítko papíru

tìsnì

doléhá k lístkùm nebo k fotografickému papíru.

3. Postupujte podle pokynù pro zakládání daného typu papíru.

Viz část

tisk bez okrajù

.

okraj je v horní části obrazu

pøíklad chybného výtisku

návod

Proveïte

kalibraci

tiskárny.

background image

okraj je na stranì obrazu

pøíklad chybného výtisku

návod

Proveïte

kalibraci

tiskárny.

obraz je nad odtrhovacím proužkem

pøíklad chybného výtisku

návod

Proveïte

kalibraci

tiskárny.

inkoustové šmouhy

výtisk s inkoustovými šmouhami

Inkoustové šmouhy se objeví na zadní stranì papíru, nebo se listy papíru k sobì lepí.

návod

1. Otevøete dialogové okno

Další funkce

.

background image

2. Posuòte jezdec

Doba schnutí

smìrem k hodnotì

Více

.

3. Posuòte jezdec

Množství inkoustu

smìrem k hodnotì

Svìtlý

.

Barvy v obrazu mohou zesvìtlet.

4. Klepnìte na tlačítko

OK

.

Pokud problém pøetrvává:

1. Odstraòte média pro tisk bez okrajù a do vstupního zásobníku vložte bìžný papír.
2. Stisknìte a pøidržte tlačítko

Zrušit tisk

, dokud tiskárna nezačne tisknout zkušební stránku. Pak tlačítko

pus



te.

3. Opakuje krok 2, dokud pøi zkušebním výtisku inkoustové šmouhy na zadní stranì papíru nezmizí.