HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - oboustranný tisk

background image

oboustranný tisk

Oboustranný neboli

duplexní

tisk umožòuje tisknout na obì strany papíru. Tisk na obì strany papíru je nejen

ekonomicky výhodný, ale také šetrný k životnímu prostøedí.

pokyny pro tisk

Pøi ručním oboustranném tisku dokumentu postupujte podle následujících pokynù:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2. Vyberte kartu

Úpravy

.

3. Zaškrtnìte možnost

Tisk na obì strany

.

4. Vyberte typ vazby:

Vázání knihy: Zkontrolujte, zda možnost

Obracet stránky

není

zaškrtnuta.

background image

1. orientace na šíøku 2. orientace na výšku

Vázání tabulky: Zaškrtnìte možnost

Obracet stránky

.

1. orientace na šíøku 2. orientace na výšku

5. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepnìte na tlačítko

OK

.

Tiskárna vytiskne nejprve liché stránky.

6. Po dokončení tisku lichých stránek vložte znovu papír potištìnou stranou smìrem nahoru a s

ohledem na zvolený typ vazby a vybranou orientaci:

Vázání knihy s orientací na výšku: Papír znovu zaveïte následujícím zpùsobem:

Vázání knihy s orientací na šíøku: Papír znovu zaveïte následujícím zpùsobem:

Vázání tabulky s orientací na výšku: Papír znovu zaveïte následujícím zpùsobem:

background image

Vázání tabulky s orientací na šíøku: Papír znovu zaveïte následujícím zpùsobem:

7. Klepnutím na tlačítko

Pokračovat

vytisknìte sudé stránky.