HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - obálky

background image

obálky

pokyny

Nepoužívejte obálky, které mají spony nebo okénka, obálky se silnými, nepravidelnými nebo
zvlnìnými okraji, obálky lesklé nebo ražené ani obálky pokroucené, roztržené nebo jinak
poškozené.

Pøed vložením obálek do vstupního zásobníku zarovnejte hrany.

Kapacita vstupního zásobníku: až 10 obálek

pøíprava k tisku

1. Zvednìte kryt tiskárny.
2. Posuòte vodítko papíru doleva.
3. Zvednìte výstupní zásobník.
4. Obálky vkládejte do pravé části vstupního zásobníku stranou pro tisk smìrem dolù a chlopní smìrem

doleva. Zasuòte obálky do tiskárny jak nejvíce je to možné.

5. Sklopte výstupní zásobník.
6. Posuòte vodítko papíru

tìsnì

k okraji obálek.

7. Sklopte kryt tiskárny.

tisk

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

a vyberte následující nastavení:

karta

nastavení

Papír/Kvalita

Formát: pøíslušný formát obálky
Typ:

obyčejný papír

background image

2. Nastavte všechny další požadované

nastavení tisku

a klepnìte na tlačítko

OK

.