HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - nažehlovací obtisky

background image

nažehlovací obtisky

pokyny

Nejlepších výsledkù dosáhnete pøi použití nažehlovacích obtiskù HP Iron-on Transfers.

Pøi tisku zrcadlovì pøevráceného obrazu jsou texty a obrázky horizontálnì pøevráceny oproti jejich
zobrazení na obrazovce počítače.

Kapacita vstupního zásobníku: až 100 listù

pøíprava k tisku

1. Zvednìte kryt tiskárny.
2. Posuòte vodítko šíøky papíru doleva.
3. Zvednìte výstupní zásobník.
4. Vložte papír do vstupního zásobníku stranou pro tisk smìrem dolù, poté zasuòte papír do tiskárny

co nejvíce dopøedu.

5. Sklopte výstupní zásobník.
6. Posuòte vodítko šíøky papíru

tìsnì

k okraji papíru.

7. Sklopte kryt tiskárny.

tisk

Obsahuje-li aplikace funkci tisku na nažehlovací obtisky, postupujte podle pokynù

dodaných s touto aplikací. V opačném pøípadì postupujte následujícím zpùsobem:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

a vyberte následující nastavení:

karta

nastavení

Papír/Kvalita

Formát:

A4

nebo

Letter

Typ:

nažehlovací obtisky hp

Kvalita tisku:

Normální

nebo

Nejlepší

Základní

Orientace:

Zrcadlový obraz

background image

2. Nastavte všechny další požadované

nastavení tisku

a klepnìte na tlačítko

OK

.