HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - indikátor napájení bliká

background image

indikátor napájení bliká

Pokud indikátor napájení svítí, tiskárna tiskne nebo je pøipravena k tisku.

Pokud indikátor napájení nesvítí, tiskárna je vypnutá.

Pokud indikátor napájení bliká, viz dále.

1. indikátor napájení

co znamená blikající indikátor

Indikátor napájení mùže blikat z nìkolika dùvodù:

Kryt tiskárny je otevøený.

V tiskárnì došel papír.

Tiskárna zaznamenala potíže, jako je napøíklad

uvíznutý papír

nebo problém s tiskovou kazetou.

zobrazilo se chybové hlášení

Pøečtìte si zprávu obsahující popis závady a její odstranìní.

nezobrazilo se chybové hlášení

1. Pøejdìte k části

údržba tiskárny

.

2. Klepnìte na jedno ze čtyø hlavních tlačítek.

Na základì tohoto pokynu software zkontroluje stav tiskárny.

3. Pøečtìte si hlášení, která popisují závadu a její odstranìní.