HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - fólie

background image

fólie

pokyny

Nejlepších výsledkù dosáhnete pøi použití prùhledné fólie HP brand pro inkoustové tiskárny.

Kapacita vstupního zásobníku: až 30 fólií

pøíprava k tisku

1. Zvednìte kryt tiskárny.
2. Posuòte vodítko papíru doleva.
3. Zvednìte výstupní zásobník.
4. Založte fólie do vstupního zásobníku stranou pro tisk smìrem dolù a lepicím proužkem smìrem do

tiskárny. Fólie opatrnì zasuòte zcela do tiskárny, aby se samolepicí pásky o sebe nezachytávaly.

5. Sklopte výstupní zásobník.
6. Posuòte vodítko papíru

tìsnì

k okraji fólií.

7. Sklopte kryt tiskárny.

tisk

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

a vyberte následující nastavení:

karta

nastavení

Papír/Kvalita

Typ: pøíslušná prùhledná fólie

2. Nastavte všechny další požadované

nastavení tisku

a klepnìte na tlačítko

OK

.