HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - dokument je chybně vytisknut

background image

dokument je chybnì vytisknut

text a obrazy jsou nesprávnì zarovnány

Jsou-li text a obrázky na výtisku nesprávnì zarovnány, proveïte

kalibraci

tiskárny.

dokument se tiskne mimo støed nebo našikmo

1. Zkontrolujte, zda je papír správnì vložen v zásobníku.
2. Zkontrolujte, zda vodítko papíru

tìsnì

doléhá k papíru.

3. Znovu vytisknìte dokument.

obálka se tiskne pod úhlem

1. Pøed vložením obálky do vstupního zásobníku založte chlopeò dovnitø obálky.
2. Zkontrolujte, zda vodítko papíru

tìsnì

doléhá k obálce.

3. Znovu vytisknìte obálku.

části dokumentu chybí nebo jsou vytištìny na nesprávném místì

Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

a potvrïte následující volby:

karta

nastavení

Základní

Orientace: Zkontrolujte správnou orientaci.

Papír/Kvalita

Formát: Zkontrolujte správný formát papíru.

Efekty

Zvìtšit na stránku: Vyberte mìøítko pro text a grafiku na stránce.

Úpravy

Tisk plakátu: Zkontrolujte, zda je vybrána volba

Vypnuto

.

výtisk neodpovídá novým tiskovým nastavením

Výchozí nastavení tiskárny se mùže lišit od nastavení tisku v aplikaci. Vyberte pøíslušná nastavení tisku v
aplikaci.