HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - další funkce

background image

další funkce

Tisk fotografií, fólií nebo dokumentù s grafikou mùže vyžadovat nastavení voleb v dialogovém oknì

Další

funkce

.

otevøení dialogového okna Další funkce

Chcete-li otevøít dialogové okno

Další funkce

, postupujte podle následujících pokynù:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2. Klepnìte na kartu

Základní

, poté klepnìte na tlačítko

Další funkce

.

používání dialogového okna Další funkce

Dialogové okno

Další funkce

slouží k nastavení tìchto voleb:

1. Množství inkoustu: Upravuje množství inkoustu použitého pro tisk stránky. Snížením množství

inkoustu snížíte kvalitu barev.

2. Doba schnutí: Zajistí čas navíc pro osychání pomalu schnoucích výtiskù.
3. Nízkopamì



ový režim: Umožòuje tisk dokumentu z počítače, který nemá dostatek pamìti nebo

místa na disku pro tisk dokumentu za normálních podmínek. Použití této možnosti mùže snížit kvalitu
výtisku. Režim kvality tisku

Maximální rozlišení

není dostupný, pokud je tiskárna nastavena na

nízkopamì



ový režim.