HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - blahopřání

background image

blahopøání

pokyny

Pøed vložením do vstupního zásobníku složená blahopøání rozevøete.

Nejlepších výsledkù dosáhnete pøi použití papíru blahopøání HP Greeting Card Paper.

Kapacita vstupního zásobníku: až 20 lístkù

pøíprava k tisku

1. Zvednìte kryt tiskárny.
2. Posuòte vodítko papíru doleva.
3. Zvednìte výstupní zásobník.
4. Prolistováním oddìlte lístky a zarovnejte jejich hrany.
5. Založte lístky do vstupního zásobníku stranou pro tisk smìrem dolù. Zasuòte karty do tiskárny co

nejvíce dopøedu.

6. Sklopte výstupní zásobník.
7. Posuòte vodítko papíru

tìsnì

k okraji lístkù.

8. Sklopte kryt tiskárny.

tisk

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

a vyberte následující nastavení:

karta

nastavení

Papír/Kvalita

Formát: pøíslušný formát lístku
Typ: pøíslušný typ lístku

background image

Základní

Orientace: pøíslušná orientace

2. Nastavte všechny další požadované

nastavení tisku

a klepnìte na tlačítko

OK

.

Zobrazí-li se hlášení, že v tiskárnì došel papír, klepnìte

zde

.