HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - údržba tiskových kazet

background image

údržba tiskových kazet

Následující tipy vám pomohou pøi údržbì tiskových kazet Hewlett-Packard a zajistí trvalou kvalitu tisku:

Dokud tiskové kazety nepotøebujete, nevyjímejte je z pùvodních obalù. Tiskové kazety by mìly být
skladovány pøi pokojové teplotì (15 °C až 35 °C).

Dokud nejste pøipraveni instalovat kazetu do tiskárny, neodstraòujte plastovou pásku chránící trysky.
Pokud byla z tiskové kazety odstranìna plastová páska, nepokoušejte se ji znovu pøipevnit.
Opìtovným pøichycením pásky se tisková kazeta poškodí.

skladování tiskových kazet

Pokud jsou tiskové kazety vyjmuty z tiskárny, je tøeba je uložit do ochranného pouzdra pro tiskové kazety
nebo do vzduchotìsného plastového obalu.
Ochranné pouzdro se dodává s fotografickou tiskovou kazetou. Pokud ukládáte tiskovou kazetu do
vzduchotìsného plastového obalu, zkontrolujte, zda inkoustové trysky smìøují dolù a nedotýkají se pøitom
obalu.

vložení tiskové kazety do ochranného pouzdra

Tiskovou kazetu vsuòte do ochranného pouzdra pod mírným úhlem a zaklapnìte ji na místo.

vyjmutí tiskové kazety z ochranného pouzdra

Stisknutím horní části ochranného pouzdra dolù a dozadu tiskovou kazetu uvolníte. Poté vysuòte kazetu z
pouzdra.

Upozornìní!

Tiskovou kazetu nesmíte upustit. Nárazem by se tisková kazeta mohla

poškodit.

background image