HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - údržba skříně tiskárny

background image

údržba skøínì tiskárny

Jelikož tiskárna vystøikuje inkoust na papír v jemných kapičkách, mohou se na skøíni tiskárny a pøilehlých
plochách objevit inkoustové šmouhy. Tyto šmouhy, kaòky a zbytky inkoustu z povrchu tiskárny odstraníte
mìkkou tkaninou navlhčenou ve vodì.
Pøi čištìní tiskárny mìjte na pamìti tyto zásady:

Nečistìte vnitøní části tiskárny. Dovnitø tiskárny nesmí vniknout žádné kapaliny.

Nepoužívejte čisticí nebo mycí prostøedky pro domácnost. V pøípadì, že bude použit

takovýto čisticí nebo mycí prostøedek, otøete vnìjší povrch tiskárny mìkkou tkaninou

navlhčenou ve vodì.

Nepromazávejte kolejnici, po které se pohybuje kolébka tiskových kazet. Hluk, který

zpùsobuje pohyb kolébky po kolejnici, je normální.